Home About Us Former President

Former President

 • Late Mr. Dattatry alias
  Annasaheb Ganesh Shembekar (1960 – 1963)

 • Late Mr. Raobhadur alias
  Narayanrao Sopanrao Borawake (1963 – 1966)

 • Late Mr. Shankarrao alias
  Abasaheb Borawake (1966 – 1974)

 • Late. Mr. Dattatry alias
  Annasaheb Kanchan (1974 – 1978)

 • Mr. Jaywantrao Gaikwad (1978 – 1981)

 • Late Mr. Bhalchandra alias
  Appasaheb Bankar (1981 – 1984)

 • Mr. Tryimbakrao alias
  Tatyasaheb Dabade (1984 – 1988)

 • Late. Mr. Rangnath alias
  Mama Khapre (1988 – 1991)

 • Mr. Namdeo Keshvrao Mane (1991 – 1994)

 • Krishiratna Shri Sopanrao
  Sakharam Kanchan (1994 – 1997)

 • Late Mr. Balasaheb Tatyasaheb
  Ghongade (1997 – 2000)

 • Shri Devram Baburao Mogal (2000 – 2003)

 • Mr. Jagannath Pandurang Maske
  (Bapu) (2003 – 2006)

 • Dr. Jayram Maruti Khilari (2006 – 2009)

 • Shri. Mahendra Shivmurti Shahir (2009 – 2012)

 • Shri. Ashok Gaikwad (2012 – 2015)

 • Shri. Subhash Arve (2015 – 2018)